Home   >   Diensten producten   >   Training instructie   >   Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Safe Site Valbeveilging BV

Artikel 1: Definities:
a. Safe Site Valbeveilging BV:
Safe Site Valbeveilging BV (hierna te noemen Safe Site) gevestigd te Alblasserdam, trainingscentrum voor werkzaamheden op hoogte.

b. Opdrachtgever:
Bedrijf, instelling of particulier die aan Safe Site de opdracht verstrekt om een training te verzorgen.

c. Deelnemer:
De door de opdrachtgever opgegeven personen dan wel de persoon die zich zelf heeft opgegeven voor deelname aan een training.

d. Trainer:
De door Safe Site aangewezen persoon die de training geeft.

e. Inschrijving:
De per e-mail door de opdrachtgever aangemelde perso(o)nen voor een bepaalde training op een bepaalde datum.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Safe Site en een opdrachtgever betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, cursussen en alle andere vormen van opleiding. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Safe Site.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Overeenkomst
De overeenkomst tussen Safe Site en de deelnemer of opdrachtgever komt tot stand door de door Safe Site B.V. aan opdrachtgever gestuurde overeenkomst door zowel Safe Site als opdrachtgever te laten ondertekenen. De opdrachtgever zorgt er voor dat deze ondertekende overeenkomst aan Safe Site wordt geretourneerd per e-mail, fax of post.

Artikel 4. Inschrijving voor een training
4.1 Inschrijving van een training vindt plaats door de door Safe Site B.V. aan opdrachtgever verstrekte database volledig en correct ingevuld aan Safe Site te retourneren. Deze database is te vinden op de website van Safe Site, waar de opdrachtgever van Safe Site een verwijzing van ontvangt.

4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct invullen van de gegevens van de deelnemer in de database. Safe Site kan daardoor niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet correct afleveren van certificaten.

4.3 Opdrachtgever is na inschrijving verplicht de deelnemer correct in te lichten over de datum, aanvangstijd van de training (zie verder artikel 8.2)

4.4. Opdrachtgever is verplicht deelnemer voor te lichten over de benodigde kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen als mede over het noodzakelijk gedrag van de deelnemer tijdens de training ( zie artikel 8.3)

Artikel 5. Annulering van een training
De klant heeft het recht om deelname aan een training schriftelijk of per e-mail (training@safesite.nl)
te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een training is de annulering kosteloos.
Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voorafgaand aan de training brengen wij 50% van de totale kosten in rekening. Bij annulering binnen 1 week of afwezigheid tijdens training is het volledige bedrag verschuldigd.

Artikel 6 Annulering of wijziging door Safe Site
6.1 Safe Site behoudt zich het recht voor een trainingsopdracht te annuleren vanwege redenen die buiten haar macht liggen, zoals ziekte van de trainer(s), het niet beschikbaar zijn van de locatie vanwege calamiteiten etc.

6.2 Vanwege het specifieke karakter van de trainingen van Safe Site ten aanzien van de praktijktrainingen op hoogte in de buitenlucht, behoudt Safe Site zich het recht voor om trainingen te annuleren, daags voor de start van de training, wanneer de weersverwachtingen dusdanig zijn dat een veilige uitvoering van de training in het geding komt. Weersverwachting waarvoor bovenstaand geldt zijn onder andere windkracht harder dan 6 Beaufort, sneeuwval, zware regenval, temperatuur onder het vriespunt.

6.3 In alle gevallen zal Safe Site binnen drie maanden zorg dragen voor de uitvoering van een nieuwe training.

Artikel 7: Prijzen
Alle prijzen genoemd in offertes en overeenkomsten zijn exclusief B.T.W., tenzij anders vernoemd. Alle prijzen voor trainingen gelden voor de periode van een kalenderjaar. Prijsverhogingen voor een nieuw kalenderjaar worden aan het eind van het voorliggende kalanderjaar per e-mail of post bekend gemaakt.

Artikel 8: Uitsluiting
8.1 Safe Site heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Safe Site betaalde bedrag.

8.2 Safe Site behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 30 minuten te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van Safe Site een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

8.3 Safe Site behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training of onveilig gedrag vertoont te verwijderen indien de misdraging of het onveilige gedrag naar het oordeel van Safe Site een verstorende of gevaarlijke invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

Artikel 9: Vervanging
De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor Safe Site aanvaardbare vervanger zorgdragen, indien de vervanging aan Safe Site wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Safe Site om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.

Artikel 10: Betaling
10.1 Wanneer een opdrachtgever voor de eerste keer een opdracht verstrekt aan Safe Site en nooit eerder een betaling heeft gedaan aan Safe Site dient het volledige bedrag van de training voor aanvang van de training op de rekening van Safe Site te staan. In alle overige gevallen geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders overeen is gekomen met de opdrachtgever.

10.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

10.3 Opdrachtgever of Deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

10.4 Alle kosten die Safe Site moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10 % met een minimum van € 135,- van het te vorderen bedrag.

10.5 Safe Site heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen. Dit geldt onder opschorting van de uitvoering door Safe Site van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft
en/of (geheel of gedeeltelijk) vooruitbetaling door Safe Site is ontvangen.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de training en op alle in verband daarmee door of namens Safe Site uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij Safe Site c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Safe Site of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Safe Site c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via Safe Site in het kader van de training verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever / deelnemer of zijn organisatie. Het is de opdrachtgever / deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Safe Site. De overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de training en de in het kader daarvan door of namens Safe Site aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Safe Site verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Safe Site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Safe Site verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Safe Site. De eventuele aansprakelijkheid van Safe Site is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Safe Site voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is Safe Site aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

12.2 Tijdens de training wordt de deelnemer geacht de veiligheidsinstructies en -normen te volgen. Bij weigering of het simpelweg niet opvolgen van de instructies van de trainer valt aansprakelijkheid volledig voor de deelnemer.

12.3. Safe Site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid - Privacy
13.1 Safe Site verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Safe Site niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Safe Site ter beschikking gestelde gegevens zal Safe Site vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever / deelnemer worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Safe Site en de opdrachtgever / deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.